Arbeidsledige i Nordhordland i mai

Arbeidsledigheten i Nordhordland er på 3,3 %, litt høgare enn for Hordaland. Ledigheten er redusert sidan januar.

Her er figuren som viser arbeidsledigheten i %.

For å kunne få eit betre innsyn i kva som ligg bak desse tala har vi tatt med utviklinga av arbeidsstyrken og sysselsatte frå mai 2015 til mai 2016.

Med unntak av Radøy og Austrheim er der ein auke i sysselsatte. Austrheim har også ein nedgang i arbeidsstyrken.
I Meland og Gulen er auken i sysselsatte større enn auken i arbeidsstyrken.
Der kor arbeidsstyrken aukar meir enn sysselsatte aukar også ledigheten.
Ekstra bekymringsfullt er det når arbeidsstyrken har ein låg eller negativ vekst og veksten i sysselsatte er endå lågare.