Folketal og utvikling i Nordhordland

Nordhordland er 1. januar 2016 om lag 44.000 innbyggarar, det er ein auke på nesten 6.000 sidan 2005. Det er forventa at folketalet skal auke med omlag 10.000 innan 2035. Den største auken er og vil vere i Meland og Lindås.

Tal 80 år og eldre har vore om lag uendra sidan 2005. Om ca 10 år vil det vere nesten 25 % fleire og om 15 år om lag 70 %. Det vil påverke kommunal tenesteyting, sjå meir om dette i notatet  Folketal og demografi i Nordhordland - august 2016.pdf.