Statsbudsjettet og kommuneøkonomien i Nordhordland

Veksten i dei frie inntektene er forventa å bli lågare for kommunane i Nordhordland enn gjennomsnittet for landet, med unntak av Modalen og Fedje. Kommunane må difor ha god kontroll på økonomien i 2016 for å stå godt rusta til 2017.  

Sjå vedlagte notat for meir informasjon. Statsbudsjettet 2017 - kommuneøkonomi Nordhordland.pdf