Tempen på Nordhordland

Skatteinntektene til kommunane i Nordhordland viser ein svakare vekst enn gjennomsnittet for landet, med unntak av Gulen.

Arbeidsledigheten i august er noko redusert samanlikna med juli, men Nordhordland  ligg framleis over gjennomsnittet for landet.

Tempen på Nordhordland.pdf