Tenester i eit framtidig Helsehus

Eit helsehus er eit bygg der ein skal samle ulike helsetenester som skal bidra til at innbyggjarane i den einskilde kommunane i Nordhordland får den behandlinga og kompetansen dei har krav på.

Ein ventar at om lag 600 personar vil motta tenester i helsehuset kvar dag. I Region Nordhordland Helsehus er det førebels planlagd desse tenestene:

Spesialhelsetenester

 • Dialyse
 • Ambulansestasjon
 • Psykisk helsevern for vaksne (DPS)
 • Psykisk helsevern for barn og unge (BUP)
 • Avd. for rusmedisin
 • Hudpoliklinikk
 • Andre legespesialister

Hordaland fylkeskommune

 • Tannklinikk

Interkommunale tenester

 • Nordhordland legevakt
 • 6 døgnplasser til øyeblikkelig hjelp

Lindås kommune

 • Psykisk helse og rus
 • Barnevern
 • PPT
 • Helsestasjon
 • Helseadministrasjon
 • Fastlegekontor
 • Fysio- og ergoterapitenesta
 • Forvaltningseining
 • 14 korttidsplassar (døgn)

Kunnskapssenter
Det er planlagd felles kunnskapssenter med ansvar og støttefunksjonar knytt til områda;

 • Forsking og utvikling
 • Rekruttering og kompetanse
 • IKT- og velferdsteknologi
 • Styringsdata og analyse
 • Undervisning, kurs og erfarings- og kunnskapsdeling

Om lag 350 personar får arbeidsplassen sin i det nye helsehuset.

Tips ein ven Skriv ut