Berekraftig utvikling

Berekraftig utvikling er ei samfunnsutvikling som imøtekjem notida sitt forbruksbehov uten å forringe mogelegheitene for komande generasjoner til å få dekka sine. Omgrepet vart allment kjend etter Brundtlandkommisjonen i 1987. Omgrepet vert ofte brukt av politikere og miljøorganidsasjoner for å begrunne at fattigdomsproblem og miljøproblem må sjåast i samanheng, og for å argumentere for at kortsiktige økonomiske omsyn må vike plassen for langsiktige miljøomsyn.