FN sine berekraftmål

(Kjelde: FN-sambandet)

Universelle mål forpliktar Noreg


FN sine berekraftsmål gjeld for alle land i verda - og dei rike. Det betyr at berekraftsmåla vil ha innverknad på norsk politikk. Mange av måla er allereie oppfylt i Noreg, men ikkje alle. Noreg må lage ein nasjonal plan som skal sikre at måla vert gjennomført i Noreg.

 

FN sine berekraftmål


Mål 1.       Utrydde alle former for fattigdom i heile verda

Mål 2.       Utrydde svolt, oppnå matsikkerheit og betre ernæring, og fremme berekraftig landbruk

Mål 3.       Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Mål 4.       Sikre inkluderande, rettferdig og god utdanning og fremme muligheiter for livslang læring for alle

Mål 5.       Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinner si stilling

Mål 6.       Sikre bærekraftig vassforvaltning og tilgang til vatn og gode sanitærforhold for alle

Mål 7.       Sikre tilgang til påliteleg, berekraftig og moderne energi til ein overkommeleg pris for alle

Mål 8.       Fremme varig, inkluderande og berekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Mål 9.       Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderande og berekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

Mål 10.    Redusere ulikhet i og mellom land

Mål 11.    Gjøre byer og busettingar inkluderande, trygge, robuste og berekraftige

Mål 12.    Sikre berekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Mål 13.    Handle umiddelbart for å motverke klimaendringane og konsekvensane av dei*

Mål 14.    Bevare og bruke hav og marine ressursar på ein måte som fremmer berekraftig utvikling

Mål 15.    Beskytte, gjenopprette og fremme berekraftig bruk av økosystem, sikre berekraftig skogforvaltning, motarbeide ørkenspreiing, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfald

Mål 16.    Fremme fredelige og inkluderande samfunn med sikte på berekraftig utvikling, sørgje for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerande, ansvarlege og inkluderande institusjoner på alle nivå

Mål 17.    Styrke gjennomføringsmidlane og fornye globale partnarskap for berekraftig utvikling

* I erkjenninga av at FN sin rammekonvensjon om klimaendring er det viktigaste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlingar om globale tiltak mot klimaendringar.

 

LES MEIR: Alle 169 delmål finner du på Norad sine sider.

Tips ein ven Skriv ut