FN sine berekraftmål

FN sine berekraftsmål gjeld for alle land i verda - og dei rike. Det betyr at berekraftsmåla vil ha innverknad på norsk politikk. Måla er ambisiøse og verkeleg noko å strkke seg etter - og her i Norge. Og korleis kan ein arbeide og finne lokale løysingar til dei globale utfordringane?

 

FNs bærekraftsmål.jpg

 1. Utrydde alle former for fattigdom i heile verda
 2. Utrydde svolt, oppnå matsikkerheit og betre ernæring, og fremme berekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderande, rettferdig og god utdanning og fremme muligheiter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinner si stilling
 6. Sikre bærekraftig vassforvaltning og tilgang til vatn og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til påliteleg, berekraftig og moderne energi til ein overkommeleg pris for alle
 8. Fremme varig, inkluderande og berekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderande og berekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og busettingar inkluderande, trygge, robuste og berekraftige
 12. Sikre berekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å motverke klimaendringane og konsekvensane av dei *)
 14. Bevare og bruke hav og marine ressursar på ein måte som fremmer berekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme berekraftig bruk av økosystem, sikre berekraftig skogforvaltning, motarbeide ørkenspreiing, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfald
 16. Fremme fredelige og inkluderande samfunn med sikte på berekraftig utvikling, sørgje for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerande, ansvarlege og inkluderande institusjoner på alle nivå
 17. Styrke gjennomføringsmidlane og fornye globale partnarskap for berekraftig utvikling

*) I erkjenninga av at FN sin rammekonvensjon om klimaendring er det viktigaste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlingar om globale tiltak mot klimaendringar.

 

LES MEIR: Alle 169 delmål finn du på Norad sine sider.