Hjem  /  Utforsk  /  Forsking

Forsking i Nordhordland Biosfæreområde

Forsking, kunnskapsdeling og internasjonalt samarbeid med andre biosfæreområder er grunnlaget for ny informasjon og nye idear. Verdifull kunnskap kan vidareutviklast og ny kunnskap kan oppstå. Forsking og utdanning står svært sentralt i dei aller fleste biosfæreområda rundt om i verda, som eit av verkemidla for å sikre berekraftig utvikling.