Satsingsområder norsk bruk denne_m hvitt felt over

Nordhordland UNESCO biosfæreområde har peika ut fem strategiar som vi skal jobbe etter i åra 2020-2024. Du kan lese strategidokumentet her.